ТВ РЕКЛАМ

Үйлчилгээ

Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд өнөөгийн байдлаар 79 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байгаа судалгаа бий. Үүнээс нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 62 суваг байна. Энэ тоо хэмжээ нь цөөхөн хүн амтай манай улсын хувьд ТВ-ийн тоо хэт ихэдсэн байгааг тодхон харуулж байгаа юм. /дэлхийн дунджаас 14-20 дахин их тв сувагтай/

Энэ нөхцөл байдал Advertiser компнаниудад ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Олон тооны тв-ээ дагаа үзэгчид төдий чинээ хуваагдаж байгаа нь үр дүнтэй, оновчтой зар сурталчилгаа төлөвлөхөд хүндрэл үүсгэж байдаг. Үүнтэй шууд холбоотойгоор 2016 оны судалгаагаар нийт рекламны 30-40% нь ямар ч үзэгчгүй байсан байна. Энэ нь Advertiser компаниудын хувьд томоохон мөнгөн эрсдэл, айдсыг бий болгож байна.

"Мэтис" Зар сурталчилгааны агентлаг нь Advertiser компаниудын эрх ашиг, хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгын хүрээнд зар сурталчилгаа төлөвлөх цаг үеэс зар сурталчилгааны үр дүнг тооцох хүртэлх бүхий л шатанд өөрсдийн дадлага туршлага, мэдээлэл судалгаан дээр үндэслэн хамтран ажилладаг билээ. Үүнд:

  • Реклам хийх студи, байгууллагуудыг санал болгох, зөвлөх
  • Реклам цацах тв-үүдийг "ТВ рейтинг"-ийн мэдээлэл дээр тулгуурлан дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх
  • Сонгосон телевизүүдэд хөнгөлөлттэй үнээр зар сурталчилгаа зуучилж нийлүүлэх
  • Цацагдаж буй болон цацагдсан рекламны "Мониторингийн судалгаа"-г үнэн бодитоор гаргаж баталгаажуулах
  • Цацагдсан рекламын үр дүнтэй байдлын анализ хийж, хэдэн хүнд мэдээлэл хүрснийг тооцоолон гаргах

Ийнхүү бүх шатанд Advertiser компаниудад бодит судалгаа шинжилгээн дээр тулгуурлан мэдээлэл, зөвлөгөө хүргэснээр реклам, зар сурталчилгааг бодит үр дүнтэйгээр хамгийн хямд зардлаар хүргэх нөхцөл бололцоог бий болгож байгаа билээ. Мөн бүхий л үйлчилгээ, зөвлөгөөг нэг дороос авснаар ажлаа хөнгөвчлөх, амжилтаа ахиулах давуу талууд бий болж байгаа билээ.

"Мэтис" Зар сурталчилгааны агентлаг нь 2008 оноос эхлэн реклам, зар суртачилгааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд өнөөдрийг хүртэл гадаад, дотоодын олон аж ахуй, нэгж байгууллагуудын рекламыг тв-үүдээр амжилттай дамжуулан цацсан билээ.

Олон улсын зар сурталчилгааны зах зээлд аливаа нэг бүтээгдэхүүн өөр улс оронд зар сурталчилгаагаа явуулж, худалдаа арилжаа хийхдээ заавал "зар сурталчилгааны агентлаг"-аар дамжин ТВ-үүдэд рекламаа нийлүүлэн цацдаг шат дамжлагатай. Энэхүү зайлшгүй шаардлагын хүрээнд Мэтис зар сурталчилгааны агентлаг олон улсын томоохон брэндүүдтэй тогтмол хамтран ажилладаг билээ.